MEB Parasız Yatılılık Ve Bursluluk Sınavı (PYBS) 2014 Sınav Klavuzu Tıkla İndir

Milli Eğitim Bakankığı (MEB) MEB Parasız Yatılılık Ve Bursluluk Sınavı (PYBS) 2014 başvuru klavuzunu sitesi üzerinden yayınladı. Parasız Yatılılık Ve Bursluluk Sınavı (PYBS) 2014 nedir ? Parasız Yatılılık Ve Bursluluk Sınavı (PYBS) 2014 başvuru nasıl yapılır ? MEB'in Parasız Yatılılık Ve Bursluluk Sınavı (PYBS) 2014 klavuzu neler içeriyor? Parasız Yatılılık Ve Bursluluk Sınavı (PYBS) 2014 sınav takvimi. Parasız Yatılılık Ve Bursluluk Sınavı (PYBS) 2014 2014 sınav tarihleri ne zaman ?

Milli Eğitim Bakankığı (MEB) MEB Parasız Yatılılık Ve Bursluluk Sınavı (PYBS) 2014 başvuru klavuzunu sitesi üzerinden yayınladı. Parasız Yatılılık Ve Bursluluk Sınavı (PYBS) 2014 nedir ? Parasız Yatılılık Ve Bursluluk Sınavı (PYBS) 2014 başvuru nasıl yapılır ? MEB'in Parasız Yatılılık Ve Bursluluk Sınavı (PYBS) 2014 klavuzu neler içeriyor? Parasız Yatılılık Ve Bursluluk Sınavı (PYBS) 2014 sınav takvimi. Parasız Yatılılık Ve Bursluluk Sınavı (PYBS) 2014 sınav tarihleri ne zaman ? 


ÖĞRENCİ VELİSİ VE OKUL MÜDÜRLÜĞÜNÜN DİKKATİNE 
 
1. Bu kılavuz “ İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Parasız Yatılılık, Burs ve Sosyal 
Yardımlar Yönetmeliği” ve MEB YEĞİTEK’ in “Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem 
Sınav Yönergesi” hükümlerine göre hazırlanmıştır. 
 
2. Parasız yatılılık ve bursluluk sınavına (PYBS) başvurmuş olan öğrenciler, bu kılavuzda 
yer alan hükümleri ve ilgili mevzuatta belirtilmiş olan hususları kabul etmiş sayılır. 
 
3. Başvuru şartlarını taşımadıkları halde sınava girerek parasız yatılılık veya bursluluk 
hakkı kazanan öğrencilerin kayıtları yapılmayacaktır. 
 
4. PYBS sonucunda yatılılığı kazanan öğrencilerin; nakil şartlarını taşısalar bile en az bir 
ders yılı nakilleri yapılmaz. Öğrencilerin, tercihlerini bu durumu göz önüne alarak 
yapmaları gerekmektedir. 
 
5. Tercihleri doğrultusunda bir okulu parasız yatılı olarak kazanan öğrenci bu hakkını 
başka okulda kullanamaz. 
 
6. Ortaöğretim kurumlarının ara sınıflarında okuyan öğrenciler, halen öğrenim 
gördükleri okul türü, sınıf ve alan/dal dışında başka bir okul türü, sınıf ve alan/dalı 
bulunmayan pansiyonlu okulu tercih edemez. 
 
7. Okul müdürlükleri bünyesinde kurulan komisyonlar, parasız yatılılık ve burslulukla 
ilgili belgeleri dikkatlice inceleyeceklerdir. Başvuruları incelemeden kabul eden okul 
müdürlükleri ve komisyonlar hakkında yasal işlem yapılır. 
 
8. PYBS’yi kazanan öğrencilerin parasız yatılılığa veya bursluluğa yerleştirilmeleri ile 
yatılı bölge ortaokulundan (YBO) parasız yatılı olarak mezun olan öğrencilerin 
sınavsız parasız yatılılığa yerleştirilmeleri için belirtilen tarihlerde başvuru ve tercih 
yapmasından öğrenci velisi, bilgilendirme ve elektronik onaylamadan ise okul 
müdürlüğü sorumludur. 
 
9. Cinsiyetine, okul türüne ve alan/dalına uygun pansiyonu olmayan okulları tercih edip 
kazananlar parasız yatılılık hakkından faydalanamaz. Bu durumdaki öğrencilerin 
bursluluğa geçirilmeleri de mümkün değildir. 
 
10. PYBS’yi kazanan öğrencilerin parasız yatılılığa veya bursluluğa yerleştirilmeleri ile 
YBO’dan parasız yatılı olarak mezun olan öğrencilerin sınavsız parasız yatılılığa 
yerleştirilmelerine ilişkin bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayım tarihinden 
sonra yürürlüğe girebilecek yasama, yürütme ve yargı organları ile Talim ve Terbiye 
Kurulu Kararları gerekli kıldığı takdirde değiştirilebilir. Böyle durumlarda izlenecek 
yol, Millî Eğitim Bakanlığınca belirlenir ve kamuoyuna duyurulur. 
 
11. Yukarıda belirtilen hususlarda oluşabilecek herhangi bir hata durumunda YEĞİTEK 
sorumlu değildir.  
 
1. GENEL AÇIKLAMALAR 
Bu kılavuzda; PYBS’yi kazanan öğrencilerin parasız yatılılığa veya bursluluğa 
yerleştirilmeleri ve YBO’dan parasız yatılı olarak mezun olan öğrencilerin sınavsız parasız 
yatılılığa yerleştirilmeleri ile ilgili usul ve esaslar yer almaktadır. 
 
5, 6, 7, 9, 10 ve 11’inci sınıflara yönelik olarak PYBS, 22 Haziran 2014 tarihinde Türkiye 
saatiyle saat 10.00’da, MEB YEĞİTEK tarafından yapılacaktır. 
 
PYBS, tüm il merkezleri ile başvuru sayısına göre gerekli görülen ilçe merkezlerinde, 
yurt dışında ise sınava girecek en az 10 (on) öğrenci olmak kaydıyla; Lefkoşa, Riyad, 
Medine, Cidde, Tebük, Kuveyt, Aşkabat, Taşkent, Bakü ve Bişkek’te yapılacaktır. 
 
5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11’inci sınıfların sınav başvurusu; 17-28 Mart 2014 tarihleri arasında 
yapılacaktır. Ancak, 8’inci sınıf öğrencileri ayrıca PYBS’ye katılmayacak olup sadece 
başvuru şartları ile ilgili belgelerini bu tarihler arasında okul müdürlüklerine ibraz 
edeceklerdir. 
 
Parasız yatılılık ve bursluluk hakkından yararlanmak için sınava giren öğrenciler, 06-15 
Ağustos 2014 tarihleri arasında okul müdürlüklerine başvurarak tercihlerini yapacaklardır. 
Tercih yapmayan öğrenciler bu haklarından yararlanamazlar. 
 
8’inci sınıf öğrencileri için ayrıca PYBS yapılmayacak olup, bu öğrencilerin ortak 
sınavlardan aldığı puanlar kullanılarak parasız yatılılığa ve bursluluğa yerleştirme işlemleri 
yapılacaktır. 
 
Parasız yatılılık veya bursluluk hakkından yararlanmak isteyen 8’inci sınıf öğrencileri, 
başvuru şartlarını öğrenmek üzere halen eğitim gördükleri okul müdürlüklerinden bilgi 
alarak, başvuru için gerekli belgeleri hazırlayacaklardır. Tercih döneminde ise tercihlerini 
okul müdürlüklerinden yapacaklardır. 
 
Öğrenciler “PYBS Kılavuzu”na ve ilgili mevzuata, http://www.meb.gov.tr ve 
http://oges.meb.gov.tr internet adreslerinden ulaşabilecektir. 
 
Sınav başvurusunun yapılabilmesi için öncelikle öğrencinin e-Okul sisteminde kayıtlı ve 
bilgilerinin güncel olması gerekmektedir. 
 
Açık Öğretim Lisesi, Meslekî Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu 
öğrencileri parasız yatılılık ve bursluluktan yararlanamazlar. 
 
Tutuklu ve hükümlü öğrenciler parasız yatılılık ve bursluluk sınavına 
başvuramazlar. 
 
Özel öğretim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler PYBS’ye müracaat edebilirler; 
ancak sınavı kazananlar MEB’e bağlı resmî okul/kurumlarında (ortaokul, imam hatip 
ortaokulları ile ortaöğretim kurumları) öğrenimlerine devam etmeleri halinde bu 
haklarından yararlanabilirler. 
  
 
Parasız yatılılık ve bursluluk kaydını kılavuzda belirtilen kayıt süresi içerisinde 
yaptırmayan öğrenciler bu haklarından vazgeçmiş sayılır. 
 
Parasız yatılılığa hak kazandığı okula süresi içinde parasız yatılı kaydını yaptırmayan 
öğrencilerin ilgili yönetmelik gereğince parasız yatılılıktan bursluluğa geçirilmesi mümkün 
değildir. 
 
Parasız yatılı olarak öğrenimine devam eden öğrencilere ayrıca burs verilmez. 
 
2. BAŞVURU ŞARTLARI 
a. Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak. 
 
b. Parasız yatılı olarak öğrenim göreceği kurumda öğrenci olmak veya mevzuatta 
belirlenen kayıt-kabul şartlarını taşımak. 
 
c. Uzun süreli tedavi gördüğünü sağlık raporu ile belgelendirenler hariç, bulundukları 
sınıfta bir yıllık olmak. 
 
d. Ortaöğretim kurumlarında, sınavın yapıldığı ders yılında okuldan tasdikname ile 
uzaklaştırma veya daha ağır bir ceza almamış olmak. 
 
e. Maddî imkânlardan yoksun bulunmak (Bunun için ailenin 2013 yılı yıllık gelir 
toplamından fert başına düşen net miktarın 2014 Malî Yılı için tespit edilen 6.150,00 
TL (altıbinyüzelli TL)’yi geçmemesi gerekir. Geliri bu rakamı geçenlerin, 2828 
sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu 
kapsamında yer alanlar hariç hangi kontenjan grubunda olursa olsun PYBS 
başvuruları kabul edilmeyecektir.). 
 
Aile gelirinin tespitinde ailenin 2013 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır. 
Maddî imkânlardan yoksun olduğunu belirten “İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında 
Parasız Yatılılık, Burs ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliğinde yer alan (EK–1) Öğrenci 
Ailesinin Maddî Durumunu Gösterir Beyanname”de öngörülen ve bu beyana esas olan 
gelirin tespitinde; 
 
 Velinin ve eşi çalışıyor ise, eşi ile birlikte bütün yıllık gelir durumunu gösteren vergi 
dairesi, muhasebe birimi veya ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacak 2013 yılına 
ait 12 aylık toplam gelirlerini gösteren belge, 
 Velinin ve eşi çalışıyor ise, eşinin bakmakla yükümlü olduğu anne ve babası ile ilgili 
tedavi yardım beyannamesi, varsa bakmakla yükümlü olduğu diğer şahıslarla ilgili 
mahkeme kararının tasdikli örneği, 
 Aile üyelerinin T.C. kimlik numaraları beyanı 
eklemek suretiyle belgelendirilmesi gerekir. 
 
 Ayrıca; 
f. Bursluluğu tercih etmek için; 
 
 Ortaokulların 5, 6, 7 ve 8’inci sınıfları ile imam hatip ortaokullarının 5 ve 
6’ncı sınıflarında öğrenim görüyor olmak. 
 
 Ortaöğretim okullarının hazırlık sınıfı hariç olmak üzere 9, 10 ve 11’inci 
sınıflarında öğrenim görüyor olmak.  
 
 
 
g. Parasız yatılılığı tercih etmek için; 
 
 Ortaokulların 8’inci sınıfında öğrenim görüyor olmak. 
 
 Ortaöğretim okullarının hazırlık sınıfı hariç; 9, 10 ve 11’inci sınıflarında öğrenim 
görüyor olmak. 
 
 Meslekî ve teknik ortaöğretim kurumlarının 10 ve 11’inci sınıflarında okuyan 
öğrenciler için tercih edeceği pansiyonlu okullarda aynı sınıf seviyesinde 
öğrenim gördüğü meslek alanı/dalı bulunmak. 
 
 Öğretmen Çocuğu, Okul Yok ve Korunmaya Muhtaç Çocuk Kontenjanına Ait Şartlar: 
 
 2.1. Öğretmen Çocuğu Kontenjanı 
 
Anne veya babanın Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî okullarda (657 Sayılı Devlet 
Memurları Kanununa tabi sözleşmeli öğretmenler dâhil) öğretmen olarak görev yaptığına, 
emekli olduğuna veya görevde iken ya da emekli olduktan sonra vefat ettiğine dair belge 
istenecektir. Durumu uygun olmayanlar için bu bölüm e-Okul sisteminde kapalı olarak 
gelecektir. 
 
Anne veya babası öğretmen olup boşanan öğretmenlerin çocukları da öğretmen çocuğu 
kontenjanından başvurabileceklerdir. Maddî durum tespitinde (EK–1) Öğrenci Ailesinin 
Maddi Durumunu Gösterir Beyanname çocuğun velayetinin olduğu ebeveyn tarafından 
doldurulacaktır. 
 
2.2. Okul Yok Kontenjanı 
 
Ailenin oturduğu yerleşim biriminde ortaokul veya imam hatip ortaokulu 
(taşımalı eğitim kapsamında olanlar dâhil) bulunmayanlardan durumlarını gösterir 
il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinden alacakları belge istenecektir. 
 
2.3. Korunmaya Muhtaç Çocuk Kontenjanı 
 
2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamına 
giren ve yetiştirme yurtlarından gelen veya aynı kanunlar gereğince haklarında tedbir kararı 
verilmiş olan öğrencilerden durumlarını gösterir belge istenecektir. 
 
2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında 
yer alanlar hariç sınava müracaat edecek bütün öğrencilerden “(EK–1) Öğrenci Ailesinin 
Maddî Durumunu Gösterir Beyanname” istenecektir. 
 
Başvuru şartları altındaki tüm maddeler için verilen beyanlar ve belgeler okul 
müdürünün, ilgili müdür yardımcısının veya görevlendirilen bir müdür yardımcısının 
başkanlığında, en az 2 (iki) üye öğretmenden oluşan bir komisyonca, maddî durumları 2014 
Malî Yılı için tespit edilen miktarı geçmeyen ve kontenjanla ilgili durumunu 
belgelendiremeyen öğrencilerin başvurularının incelenip gerekli düzeltmelerin 
yapılmasından sonra “diğer çocuk” kontenjanından müracaatları sağlanacaktır. 
  
 
 
 
3. BAŞVURU İŞLEMLERİ 
 
3.1. Yurtiçinde e-Okul Sistemine Kayıtlı Okullardan Yapılacak Başvuru İşlemleri 
 
a. Başvuru iş ve işlemleri http://www.meb.gov.tr, http://oges.meb.gov.tr veya 
https://e-okul.meb.gov.tr internet adreslerinden yapılacaktır. 
 
b. 5, 6, 7, 9, 10 ve 11’inci sınıfların sınav başvuruları 17-28 Mart 2014 tarihlerinde 
alınacaktır. 
 
c. 8’inci sınıf öğrencileri için ayrıca PYBS yapılmayacak olup, bu öğrencilerin ortak 
sınavlardan aldığı puanlar kullanılarak yerleştirme işlemleri yapılacaktır. 8’inci sınıf 
öğrencilerinden parasız yatılılık ve bursluluk hakkından yararlanmak için başvuru 
şartları için halen eğitim gördükleri okul müdürlüklerinden bilgi alarak, başvuru için 
gerekli belgeleri hazırlayacaklardır. Ayrıca tercih döneminde tercihlerini okul 
müdürlüklerinden yapacaklardır. 
 
d. 5, 6, 7’inci sınıfların bursluluk tercihleri ile 8, 9, 10 ve 11’inci sınıfların bursluluk ve 
parasız yatılılık için pansiyonlu okul tercihleri 06-15 Ağustos 2014 tarihlerinde okul 
müdürlüklerince alınacaktır. 
 
e. Öğrenci velisi, çocuğunun başvuru şartlarını taşıması hâlinde, öğrencinin öğrenim 
gördüğü okul müdürlüğünde sınav başvurusunu ve tercihlerini yapacaktır. 
 
f. Başvurunun yapılabilmesi için öğrenci velisi; 
 
- “(EK-1) Öğrenci Ailesinin Maddî Durumunu Gösterir Beyanname” ve 
eklerini, 
- Ayrıca, Öğretmen Çocuğu, Okul Yok ve Korunmaya Muhtaç Çocuk 
Kontenjanından başvurabilecek öğrenciler için “(EK-2) 2014 PYBS Başvuru ve 
YBO Tercih Formunu” 
doldurarak okul müdürlüğüne teslim edecek ve başvurunun yapılmasını 
sağlayacaktır. 
 
g. Sınav başvurusu elektronik ortamda okul müdürlüğü tarafından yapılacaktır. 
Başvuru işlemi yapılırken öğrenciyle ilgili e-Okul sisteminden alınan bilgiler velisi 
tarafından kontrol edilerek (adı/soyadı, ana adı, baba adı, cinsiyeti, doğum yeri, 
doğum tarihi, sınavda tedbir alınmasını gerektirecek özel hizmet alma (özür) 
durumu, alanı/dalı, sınıfı) varsa yanlışlıklar başvurudan önce düzeltilecektir. 
 
h. Başvuru onaylandıktan sonra e-Okul sisteminde yapılacak değişiklikler başvuru 
bilgilerini değiştirmeyecektir. Bu nedenle onaylama işleminden önce bilgilerin 
doğruluğu veli ve okul yöneticilerince titizlikle incelenecektir. Bundan sonra 
yapılan başvurular ve talepler kesinlikle dikkate alınmayacaktır. 
 
3.2. Yurtdışından e-Okul Sistemine Kayıtlı Olan Öğrencilerin Sınav Başvuru İşlemleri 
 
Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı T.C. vatandaşı olan öğrenciler, T.C. kimlik 
numarasıyla, KKTC vatandaşı olan öğrenciler ise yabancılara verilen numara ile başvuru  
 
yapacaklardır. 
 
 
Bu öğrencilerden sınavı kazananlar 2014-2015 eğitim-öğretim yılından itibaren 
Türkiye’deki MEB’e bağlı resmî okul/kurumlarında (ortaokul, imam hatip ortaokulları ile 
ortaöğretim kurumları) öğrenimlerine devam etmeleri halinde bu haklarından 
yararlanabilirler. 
 
3.3. Yurtdışında e-Okul Sistemine Kayıtlı Olmayan Öğrencilerin Sınav Başvuru 
İşlemleri 
 
Yurtdışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan okullardan başvuru yapmak isteyen 
öğrenciler; http://meb.gov.tr veya http://oges.meb.gov.tr internet adreslerinde 
yayımlanan “(EK–1) Öğrenci Ailesinin Maddî Durumunu Gösterir Beyanname” ve “(EK-
3) 2014 PYBS Yurt Dışı Başvuru Formu” eksiksiz ve doğru olarak doldurulup, 1 (bir) adet 
vesikalık fotoğrafla birlikte başvuru süresi içinde YEĞİTEK-Ölçme, Değerlendirme ve 
Yerleştirme Grup Başkanlığı-06500 Teknikokullar ANKARA-TÜRKİYE adresine APS veya 
dengi posta yoluyla gönderecektir. 
 
Bu öğrencilerden sınavı kazananlar 2014-2015 eğitim-öğretim yılından itibaren 
Türkiye’deki MEB’e bağlı resmî okul/kurumlarında (ortaokul, imam hatip ortaokulları ile 
ortaöğretim kurumları) öğrenimlerine devam etmeleri halinde bu haklarından 
yararlanabilirler. 
 
4. BAŞVURUNUN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR 
 
a. Öğrencinin, e-Okul sistemindeki bilgilerinde eksiklik, hata veya çelişki varsa, 
 
b. Elektronik ortamda okul müdürlüğü PYBS ve YBO’dan mezun olabilecek 
öğrencilerin başvurusunu onaylamamışsa, 
 
c. Başvuru için gerekli bilgi ve belgeler eksiksiz olarak okul müdürlüğüne 
teslim edilmemişse 
başvuru geçersiz sayılır. 
 
5. OKUL MÜDÜRLÜKLERİNİN YAPACAĞI İŞLEMLER 
 
a. Okulunda kayıtlı öğrencilerin e-Okul sistemindeki bilgilerinin doğruluğunu ve 
güncelliğini kontrol ve takip etmek, 
 
b. PYBS’ye başvurmak isteyen öğrenciler ile YBO kontenjanından sınavsız parasız 
yatılılığa başvuruda bulunacak öğrencilere/velilere başvuru ve tercih işlemleriyle 
ilgili rehberlik etmek, başvuru şartlarını taşıdığı halde başvuru yapmayanları 
uyarmak, başvuruda istenen belgeleri ve başvuru takvimini okul panosunda 
duyurmak, 
 
c. Velilerin ve öğrencilerin “PYBS Kılavuzu”na, http://www.meb.gov.tr veya 
http://oges.meb.gov.tr internet adreslerinden ulaşmalarını sağlamak, 
 
 
d. Okulunda sınav hizmeti alması gereken özel eğitime ihtiyacı olan öğrenci varsa, bu 
öğrencinin velisini okulun bağlı bulunduğu Rehberlik ve Araştırma Merkezi 
Müdürlüğüne (RAM) yönlendirerek bu bilgilerinin MEBBİS- RAM Modülüne işlenip 
işlenmediğini e-Okul sisteminden takip etmek,  

e. Görme, İşitme, Zihinsel ve Ortopedik Engelliler Ortaokulları, Özel Eğitim Meslek 
Liseleri (Ortopedik ve İşitme Engelliler) ile YBO’ larda öğrenim gören engelli 
öğrenciye ait “Özürlü/Engelli Sağlık Kurulu Raporu”, “Özürlü/Engelli Kimlik 
Kartı” veya “özürlü/engelli bilgisinin işlendiği nüfus cüzdanı” nı başvuru tarihleri 
arasında sınav tedbir hizmetinin yapılabilmesi için Rehberlik ve Araştırma Merkezi 
Müdürlüğüne topluca göndermek ve bu konuda öğrenci velilerinin 
bilgilendirilmesini yapmak, 
 
 
f. PYBS’ ye başvuracak öğrencilerin, başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıklarını, 
özellikle de kontenjan türüyle ilgili belgeye sahip olup olmadıklarının okulda 
kurulan komisyon tarafından kontrol edilmesini sağlamak, 
 
g. Öğrencinin sınav/tercih başvurusunu elektronik ortamda onaylamak ve 
başvurunun 2 (iki) adet çıktısını alarak veliye inceletip imzalatmak ve mühürleyerek 
1 (bir) tanesini öğrenci velisine teslim etmek, diğerini okul müdürlüğünde muhafaza 
etmek, 
 
h. Onay bekleyen başvuruları incelemek ve onay/ret işlemlerini yapmak, 
 
i. Okulun internet bağlantısının olmaması veya herhangi bir aksaklık nedeniyle 
başvuru onayının yapılamaması durumunda gerekli tedbirleri alarak başka bir okul 
veya il/ilçe millî eğitim müdürlüğünün internet erişim imkânlarını kullanarak 
öğrenci başvurularını onaylamak, 
 
j. “Sınav Giriş Belgesi”ni internet üzerinden alarak onaylayıp öğrenciye/öğrenci 
velisine teslim etmek. “ Sınav Giriş Belgesi”ni kaybeden öğrencilere belgenin 
yenisini çıkarıp onaylayarak vermek, 
 
k. PYBS başvuru veya kayıt ve kabul süresinde ihtiyaç duyulduğunda “(EK-1) Öğrenci 
Ailesinin Maddî Durumunu Gösteren Beyanname” ve eklerindeki bilgilerin 
doğruluğunu ilgili yerlerden araştırmak. Bu araştırma sonucunda velinin yanlış 
beyanda bulunduğunun tespiti halinde öğrenci velisi hakkında yasal işlem yapılmak 
üzere durumu ilgili makamlara bildirmek ve öğrencinin başvurusunu veya parasız 
yatılılık ve bursluluk hakkını iptal etmek, 
 
l. Bursluluk sınavını kazanan öğrencilerin sınav sonuç belgelerini çıkarmak ve kayıt 
süreci içinde kayıt yaptırmaları gerektiği konusunda bilgilendirmek, 
 
m. Öğrencileri ve velileri bilgilendirerek bursluluk sınavını kazanan ve kabul edilen 
öğrencilerin bursluluğa kayıt işlemlerini “e-Burs Modülü” üzerinden yapmak. 
 
6. İL/İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNİN YAPACAĞI İŞLEMLER 
 
a. e-Okul sistemi “Millî Eğitim Müdürlüğü İşlemleri” bölümünde yer alan 
raporlardan okul müdürlüklerince yapılan başvuruları izlemek, 
 
b. Başvuruların, süresi içinde okullarda yapılması ve onaylanmasıyla ilgili tedbirleri  
 
almak, 
 
c. Başvuruları onaylama işlemlerini, süresi içinde yapmayan okul müdürlerini 
uyarmak, 
 
d. Onay bekleyen başvuruların onay/ret işlemlerini yapmak, 
 
e. Sınava girecek özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin Rehberlik ve Araştırma 
Merkezi Müdürlüğünde (RAM) sınav hizmeti ile ilgili ihtiyaçlarının MEBBİS-RAM 
Modülünde öncelikli işlem görmesini sağlamak, 
 
f. Sınav günü bu kılavuzun 8’inci maddesinde açıklanan özel eğitime ihtiyacı olan 
öğrenciler için gerekli tedbirleri alarak, oluşabilecek sorunları yerinde ve kılavuz 
hükümleri doğrultusunda çözmek. 
 
7. SINAV GİRİŞ BELGESİ 
 
Fotoğraflı sınav giriş belgesi, 5, 6, 7, 9, 10 ve 11’inci sınıflar için 10 Haziran 2014 
tarihinde e-Okul sisteminden okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenip 
imzalandıktan sonra öğrenciye teslim edilecektir. 
 
 Öğrencilere “Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi” posta yoluyla gönderilmeyecektir. 
 
Fotoğraflı sınav giriş belgesinde öğrencinin kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav 
bölgesi (il/ilçe), bina, salon ve oturacağı sıra bilgileri yer alacaktır. Öğrenci, sınav giriş 
belgesinde yer alan; sınav bölgesinde, binada, salonda ve oturacağı sırada sınava girecektir. 
 
Doğal afet, yangın ve benzeri olağanüstü durumlarda Bölge Sınav Yürütme 
Komisyonu’nun teklifi üzerine YEĞİTEK Ölçme Değerlendirme ve Yerleştirme Grup 
Başkanlığının uygun görüşü ile öğrencinin sınav yeri değiştirilebilecektir. 
 
Fotoğraflı sınav giriş belgesini kaybeden öğrenciler belgenin yenisini öğrenim gördüğü 
okul müdürlüğünden alabilecektir. 
 
Yurtdışından sınav başvurusu yapan öğrencilerin sınav giriş belgeleri; 5, 6, 7, 9, 10 ve 
11’inci sınıflar için 10 Haziran 2014 tarihinde “ (Ek-3) 2014 PYBS Yurt Dışı Başvuru 
Formu”nda belirtilen e-posta adresine gönderilecektir. 
 
“Sınav Giriş Belgesi”ni alamayan öğrenciler, e-posta yolu ile Bakanlığımızın 
pybs@meb.gov.tr adresine müracaat ettiklerinde, sınav giriş belgeleri belirttikleri e-posta 
adresine gönderilecektir. 
 
 Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin “Sınav Giriş Belgesi”nde, kimlik bilgilerinin 
yanında sınavda alacağı özel hizmet durumu yer alacaktır. 
 
8. ÖZEL EĞİTİME İHTİYACI OLAN ÖĞRENCİLERLE İLGİLİ İŞLEMLER 
Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin sınavlarda engel durumlarına uygun hizmet 
alabilmeleri ve bu öğrencilerin bilgilerinin sisteme işlenmesi amacıyla; okul 
müdürlüğünün/velinin, bağlı bulunduğu Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğüne 
müracaat etmesi zorunludur. Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinin adreslerine ilişkin 
bilgilere http://orgm.meb.gov.tr/alt_sayfalar/kurum.asp internet adresinden ulaşılabilir.  
 
 
Okul Müdürlüğü, velinin görüşünü de alarak öğrencilerin sınav hizmetiyle ilgili olarak 
Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğüne yönlendirilmesinden ve takibinden birinci 
derecede sorumludur. 
 
Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünde yapılacak işlemlerde özel eğitime 
ihtiyacı olan öğrencinin, (evde ve hastanede eğitim hizmeti alanlar hariç) kendisinin de 
bulunması gerekmektedir. 
 
Sınavlarda öğrenciler için gerekli tedbirlerin alınabilmesi için; öğrenci velisi tarafından 
“Özürlü/Engelli Sağlık Kurulu Raporu”, ”Özürlü/Engelli Kimlik Kartı” veya 
“özürlü/engelli bilgisinin işlendiği nüfus cüzdan”ından biriyle, süreğen hastalığı olan 
öğrenciler için ise sağlık raporunun aslı veya onaylanmış örneğiyle Rehberlik ve Araştırma 
Merkezi Müdürlüğüne başvuru yapılması gerekmektedir. 
 
Belirtilen belgelerin aslı, noter tasdikli örneği veya belgeyi düzenleyen ilgili makamca 
“Aslı gibidir” onayı olanların dışında herhangi bir rapor veya belge kabul edilmeyecektir. 
Ancak görme, işitme, zihinsel ve ortopedik engelliler ilkokul ve ortaokulları, özel eğitim 
meslek liseleri ile YBO müdürlüklerince resmî yazıyla engel durumunu bildirir sağlık 
kurulu raporunun örneğinin Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğüne gönderilmesi 
halinde, raporun aslı istenmeyecektir. Üzerinde tahribat silinti ve kazıntı olan raporlar 
geçersiz sayılacaktır. 
 
Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilere Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlükleri 
tarafından, MEBBİS-RAM Modülü’ne işlenen bilgiler doğrultusunda sınav hizmeti 
verilecektir. Başvuru yapıldıktan sonra başvurunun sisteme işlendiğine dair belge öğrenci 
velisi tarafından Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü görevlisinden alınacaktır. 
Sistemde bilgileri yer almayan öğrencilere bu hizmet verilemeyecektir. 
 
Öğrencilerin engel durumlarını beyan ettiği belgelerin bir örneği, Rehberlik ve 
Araştırma Merkezi Müdürlüğünde saklanacak, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel 
Müdürlüğüne gönderilmeyecektir. 
 
Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin velileri, çocuklarının bu durumlarıyla ilgili 
işlemlerini en geç 25 Nisan 2014 tarihine kadar okullarının bağlı bulunduğu Rehberlik ve 
Araştırma Merkezlerine yaptırmaları gerekmektedir. Söz konusu RAM-Modülü kapandıktan 
sonra sınavda özel hizmet alması gereken öğrencilerle ilgili herhangi bir işlem yapılamayacağından 
velilerin bu konuda dikkatli olmaları gerekmektedir. 
 
Özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler, sürekli kullandıkları araç–gereç ve cihazları 
kendilerinin getirmesi kaydıyla sınavda kullanabileceklerdir. 
 
8.1 Görme Engelli Öğrenciler 
 
8.1.1. Az Gören Öğrenciler 
 
Az gören grubuna miyop, hipermetrop, astigmatizm, karma gözlükle/lensle düzeltilen 
görme kusurları dâhil edilmemektedir. 
  
 
Az gören öğrenciler istekte bulunmaları halinde tek kişilik salonda sınava alınacaktır. 
Bu öğrencilere 30 dakika ek süre verilecektir. Ayrıca aşağıda belirtilen seçeneklerden biri 
tercih edilecek ve bu doğrultuda öğrenci için sınavda düzenleme yapılacaktır. 
 
a. Okuyucu ve kodlayıcı, 
b. 18 punto büyüklüğünde soru kitapçığı ve cevap kâğıdı, 
c. Okuyucu kodlayıcı eşliğinde 18 punto büyüklüğünde soru kitapçığı ve cevap kâğıdı. 
 
Az gören öğrencilerin soru muafiyeti olmayacak, başarı puanı tüm sorular üzerinden 
hesaplanacaktır. 
 
8.1.2. Total Düzeyde Görme Engelli (Hiç Görmeyen) Öğrenciler 
 
Total düzeyde görme engelli öğrenciler okuyucu ve kodlayıcı eşliğinde tek kişilik 
salonlarda sınava alınacaktır. Bu öğrencilere 30 dakika ek süre verilecektir. 
 
Total düzeyde görme engelli öğrencilerin soru muafiyeti olmayacaktır. Sınavda resim, 
şekil ve grafik içeren sorular yerine eş değer sorular ya da okuyucu olarak görevlendirilen 
salon görevlisinin okuması ile anlaşılabilecek düzeyde görsel içerikli sorular yer alacaktır. 
Başarı puanı tüm sorular üzerinden hesaplanacaktır. 
 
8.2. İşitme Engelli Öğrenciler 
 
 İşitme engelli öğrencilerin, yabancı dil testi sınavına katılmak istemeleri halinde 
velisinin okul müdürlüğüne yazılı başvurusu gerekmektedir. 
 
 İşitme engelli öğrenciler istekte bulunmaları halinde tek kişilik salonlarda sınava 
alınacaktır. Bu öğrencilere 30 dakika ek süre verilecektir. 
 
8.3. Ruhsal ve Duygusal Bozukluğu Olan Öğrenciler 
 
Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan öğrenciler istekte bulunmaları 
halinde tek kişilik salonlarda sınava alınacaktır. Bu öğrencilere 30 dakika ek süre 
verilecektir. 
 
Özel öğrenme güçlüğü olan öğrenciler istekte bulunmaları halinde tek kişilik 
salonlarda sınava alınacaktır. Bu öğrencilere 30 dakika ek süre verilecektir. Tercih etmeleri 
durumunda okuyucu ve kodlayıcı eşliğinde sınava alınacaklardır. 
 
8.4. Yaygın Gelişimsel Bozukluğu Olan Öğrenciler 
 
Yaygın gelişimsel bozukluğu olan (Otizm, Rett Sendromu, Asperger Bozukluğu, 
Desintegratif Bozukluk, Atipik Otizm) öğrenciler istekte bulunmaları halinde tek kişilik 
salonlarda sınava alınacaktır. Bu öğrencilere 30 dakika ek süre verilecektir. 
 
8.5. Bedensel Engelli Öğrenciler 
 
Yazma becerisini engelleyecek derecede ince motor becerilerde engeli olan ya da uzuv 
kaybı (ampütesi) olan öğrenciler istekte bulunmaları halinde tek kişilik salonlarda sınava 
alınacaktır. Bu öğrencilere 30 dakika ek süre verilecektir.  
 
Bu öğrencilere Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından yapılan 
değerlendirme sonucuna göre kodlayıcı verilecektir. 
Kaba motor becerilerinde engeli bulunan ortez, protez, yardımcı araç gereç kullanan 
öğrenciler giriş katlarda bulunan salonlara yerleştirilecektir. Sınav salonunda kullanılacak 
masa ve sıra öğrencinin özelliklerine uygun olarak düzenlenecektir. 
 
 8.6. Süreğen Hastalığı Olan Öğrenciler 
 
Sağlık problemlerinin zorunlu kıldığı durumlarda süreğen hastalığı olan öğrenciler 
istekte bulunmaları halinde tek kişilik salonlarda sınava alınacaktır. Yatarak tedavi gören 
öğrencilerden sağlık kurumunu terk etmeleri sakıncalı olanlar durumlarını, sağlık raporu 
ile belgelendirdikleri takdirde tedavi gördükleri sağlık merkezinde sınava alınacaklardır. 
 
Evde eğitim hizmetinden yararlanması yönünde özel eğitim hizmetleri kurul kararı 
bulunan öğrencilerin sınavları ev ortamında yapılacaktır. Veliler, öğrencinin sınava 
alınacağı adresin belirtildiği dilekçe ile il/ilçe millî eğitim müdürlüğü ve rehberlik ve 
araştırma merkezi müdürlüğüne başvuracaklardır. 
 
Şeker, astım, tansiyon ve epilepsi hastalıklarından dolayı sürekli ilaç kullanan 
öğrenciler diğer öğrencilerle birlikte sınav salonlarına yerleştirilecektir. Ancak salonlarında 
görevli öğretmenler, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince önceden bilgilendirilecektir. 
 
8.7. Zihinsel Engelli Öğrenciler 
 
Zihinsel engelli öğrenciler istekte bulunmaları halinde tek kişilik salonlarda sınava 
alınacaktır. Bu öğrencilere 30 dakika ek süre verilecektir. Ayrıca yapılacak tercih 
doğrultusunda kodlayıcı eşliğinde öğrencinin sınava girmesi için gerekli düzenleme 
yapılacaktır. 
 
Öğrencinin takip ettiği eğitim programı ve haftalık ders dağıtım çizelgesinde yabancı 
dil dersi yer almayan zihinsel engelli öğrenciler sınavda yabancı dil testi sorularından muaf 
tutulacaktır. 
 
9. SINAV KONULARI 
 
 PYBS’ye 8’inci sınıftan başvuru yapan öğrencilere, ‘’2013-2014 Ortaöğretime Geçiş 
Ortak Sınavlar e-Kılavuzu’’nun 8’inci maddesinde belirtilen derslerden ortak sınavlar 
uygulanır. 
 
 5, 6, 7, 9, 10 ve 11’inci sınıflar için müfredat programlarına uygun olarak, Türkçe/ Türk 
Edebiyatı-Dil ve Anlatım, Matematik, Fen ve Teknoloji/Fen Bilimleri ve Sosyal Bilgiler/ 
Sosyal Bilimler alanlarından soruların yer aldığı sınav uygulanacaktır. 
 
10. SINAV UYGULAMASI 
a. *5, 6, 7, 9, 10 ve 11’inci sınıfların sınavı, 22 Haziran 2014 Pazar günü tüm sınav 
merkezlerinde Türkiye saatiyle 10.00’da merkezi sistemle aynı anda başlayıp, tek 
oturum olarak yapılacaktır. 
 
8’inci sınıflar ortak sınavlara katıldıkları için ayrıca bir sınav yapılmayacaktır.  
 
 
b. Sınavda 100 soru sorulacak, sınav süresi 120 dakika olarak uygulanacaktır. 
 
c. Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için 
öğrenciler en geç saat 09.30’da fotoğraflı sınav giriş belgelerinde belirtilen salonda 
hazır bulunacaktır. Öğrenciler sınava gelirken yanlarında fotoğraflı “Sınav Giriş 
Belgesi”, “Nüfus Cüzdanı” veya “Pasaport” en az iki adet koyu siyah ve yumuşak 
kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracaktır. 
 
d. Kimlik belgeleri (nüfus cüzdanı veya pasaport) yanında olmayan öğrenciler 
kesinlikle sınava alınmayacaktır. 
 
e. Öğrenciler sözlük, hesap cetveli, hesap makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, 
radyo gibi iletişim araçları ile her türlü bilgisayar özelliği taşıyan cihazlarla sınava 
alınmayacaktır. 
 
f. Öğrenciler; sınava fotoğraflı “Sınav Giriş Belgesi”ndeki fotoğrafıyla 
karşılaştırıldığında tanınmasını sağlayacak bir kıyafetle sınava gireceklerdir. 
 
g. Öğrenciler, fotoğraflı “Sınav Giriş Belgesi”nde belirtilen salonda kendi sıra 
numarasında oturacak, gerektiğinde öğrencinin yerini değiştirme yetkisi salon 
başkanına ait olacaktır. Gerekli kimlik kontrolleri ve yerleştirme işlemlerinden sonra 
salon başkanı sınavda uyulacak kuralları hatırlatacak, sınav evrakının bulunduğu 
güvenlik torbalarını öğrencilerin önünde açarak cevap kâğıtlarını dağıtacaktır. 
 
h. Öğrenci, cevap kâğıdında yazılı olan T.C. kimlik numarası, adı ve soyadı bilgilerini 
kontrol edecek, hata varsa salon görevlilerine bildirecek, salon görevlileri bu 
durumu tutanak altına alacaktır. Öğrencinin adına düzenlenmiş cevap kâğıdı 
bulunmuyorsa veya kullanılamayacak durumdaysa yeni bir cevap kâğıdına 
öğrenci, kimlik bilgilerini salon başkanının açıklamalarına göre yazacaktır. 
 
i. Salon görevlileri öğrencilere soru kitapçıklarını ve cevap kâğıtlarını kontrol ederek 
dağıtacaktır. Öğrenciler de kontrol ederek; eksik sayfa veya baskı hatası varsa 
kitapçığın salon görevlilerinden değiştirilmesini isteyecektir. 
 
j. Sınav başladıktan sonra ilk 20 dakika içinde gelen öğrenciler sınava alınacak, bu 
öğrencilere ek süre verilmeyecektir. Sınav güvenliğinin sağlanması için ilk 30 dakika 
içinde sınav salonu terk edilmeyecektir. Sınav bitimine 15 dakika kala, (özel eğitime 
ihtiyacı olan öğrenciler hariç) sınavın güvenliği açısından sınav salonunda en az 2 
(iki) adayın kalması sağlanacaktır. 
 
k. Öğrenci cevap kâğıdındaki imza bölümüne imzasını silinmeyen kalemle kendisi 
atacaktır. Öğrenci, cevap kâğıdı üzerindeki kitapçık türü ve cevap bilgileri 
işaretlemelerini kurşun kalemle yapacaktır. 
 
l. Cevap kâğıdında bulunan “Bu Bölüme Dokunmayınız” kısmı hiçbir şekilde 
işaretlenmeyecektir. 
 
m. Soru kitapçığının A ve B olmak üzere iki ayrı türü olup öğrenci, A kitapçığını 
kullanıyorsa cevap kâğıdındaki kitapçık türü bölümünün “A” yuvarlağını, B 
kitapçığını kullanıyorsa “B” yuvarlağını işaretleyecektir.  
 
 
n. Öğrenciler cevaplarını soru kitapçığının kapağında belirtilen örnekte olduğu gibi, 
yuvarlağın dışına taşırmadan cevap kâğıdında ilgili seçeneği bularak işaretleyecektir. 
 
o. Her sorunun 4 (dört) cevap seçeneği vardır. Bu seçeneklerden sadece 1 (bir) tanesi 
doğru cevaptır. Çift işaretlenmiş veya iyi silinmemiş cevaplar optik okuyucular 
tarafından yanlış cevap olarak değerlendirilecektir. 
 
p. Cevap kâğıdına işaretlenmeyen cevaplar değerlendirme işlemine alınmayacaktır. 
 
q. Sınav esnasında kopya çekildiğinin salon görevlilerince tespit edilmesi halinde 
kopya çeken öğrencilerin sınavları iptal edilecektir. 
Ayrıca sınavdan sonra cevap kâğıtlarının değerlendirmesi yapılırken aynı salonda 
sınava giren ve aynı tür soru kitapçığını kullanan öğrenciler arasında bilgisayar 
sistemi aracılığıyla ikili/toplu kopya taraması yapılır. İkili/toplu kopya taraması 
sonucunda kopya çektiği tespit edilen öğrencilerin ilgili testleri iptal edilir. Bu 
nedenle sınav esnasında öğrencilerin cevap kâğıtlarını hiçbir öğrencinin 
göremeyeceği şekilde önlerinde bulundurmaları ve kesinlikle herhangi bir yöntemle 
kopya çekme teşebbüsünde bulunmamaları gerekmektedir. 
r. Sınav bitiminden sonra; 
 
i. Öğrenciler, cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim edecek ve salon yoklama 
tutanağına imzasını atacaktır. 
 
ii. Salon görevlileri, salona ait sınav evrakını öğrencilerin önünde kontrol ederek 
toplayacak, cevap kâğıtlarını sınav güvenlik torbasına koyup kapattıktan sonra soru 
kitapçıklarıyla beraber bina sınav komisyonuna teslim edecektir. 
 
iii. Bina sınav komisyonu, salonlardan gelen sınav güvenlik torbalarını dönüş sınav 
evrak kutularına koyarak seri numaralı güvenlik kilidi ile kapatacak ve görevli 
kuryelere tutanakla teslim edecektir. Talep edilmesi durumunda, soru kitapçıkları 
veli ya da öğrenciye verilebilecektir. Talep edilmeyen soru kitapçıkları il/ilçe millî 
eğitim müdürlükleri tarafından okul/kurumlarda kullanılmak üzere toplanacaktır. 
 
Yukarıda belirtilen kurallara uymadığı herhangi bir yolla tespit edilen öğrencilerin 
sınavı iptal edilecek ve devam etmelerine izin verilmeyecektir. Ancak, salon 
görevlileri diğer öğrencilerin dikkatini dağıtmamak, zaman kaybetmelerine yol 
açmamak açısından gerekli görürse kural dışı davranışlarda bulunanlara sınav 
sırasında uyarıda bulunmayabilecektir. Bu öğrencilerin kusurları ve kimlik bilgileri 
bir tutanakla sınav evrakına eklenecektir. Bu öğrencilerin sınavı geçersiz sayılacaktır. 
 
11. SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ 
 
8’inci sınıf öğrencileri için ayrıca PYBS yapılmayacak olup, bu öğrencilerin ortak 
sınavlardan aldığı puanlar kullanılarak parasız yatılılığa ve bursluluğa yerleştirme 
işlemleri yapılacaktır. 

Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×

ÜNİVERSİTE ÖN KAYITLAR NE ZAMAN? - TIKLA...
ÖSYM'nin LYS 2014 yerleştirme sonuçlarını açıklamasının ardından bir üniversite programına yerleştirilen...

Haberi Oku